Tyrone Isaac-Stuart & Saskia Horton, Collabo 2016. photo: Stephen Ambrose